Конкурс “Прибори за лабораторията”

 

Кратък регламент

 

I Общи положения

 

“Прибори за лабораторията” е инициатива на Физическия факултет на СУ. Тя има за цел да се поощрят и подтикнат студентите към творческа извънаудиторна работа и в същото време обновяването на съществуващите лабораторни упражнения и създаването на нови такива във Физическия факултет. В рамките на инициативата отбори от по трима – четирима студенти под ръководството на преподавател обединяват усилията си създаване на лабораторна установка или обновяване на вече съществуваща.

 

II. Важни дати:

Крайна дата за предаване на готовите одобрени проекти – 23.04.2018 г.

Представяне на проектите в Деня на отворените врати – 28.04.2018 г.

 

Забележка: Представянето става пред широка публика от студенти, преподаватели и външни гости, дошли за Деня на отворените врати и се оценява от журито.

 

III. Изисквания към участниците в отборите:

Участници могат да бъдат

 1. Студенти или докторанти от Физическия факултет на СУ.
 2. Студенти от други факултети на СУ, обучаващи се в лабораториите на ФзФ

 

IV Изисквания към проектите:

 1. Допускат се проекти за упражнение, което може да се включи към утвърден в учебния план на ФзФ курс или курс, воден от ФзФ за студенти от други факултети на СУ с предвидени към него лабораторни упражнения.
 2. Упражненията могат да бъдат изцяло нови, да заместват вече съществуващи или съществено да ги обновяват и/или автоматизират.
 3. Чисто компютърни упражнения не се допускат в съревнованието.
 4. Финансират се максимум шест проекта. По изключение и по преценка на журито могат да се допуснат до осем проекта в случай на голям брой представени добри и равностойни проекти.

 

V Финансиране на проектите:

 1. Всеки проект се финансира с до 500 лв. Финансирането може да стане директно или чрез предоставяне на материали и консумативи. Закупуването на необходимите средства става според наредбите на СУ.
 2. Отборите ще имат възможност да използват стругар, фрезист и оптик.

 

VI Награди и поощрения:

 1. На успешно реализираните в практикумите упражнения ще бъде поставена табелка, отбелязваща приноса на студентите от отбора. Същото ще бъде отбелязано и в упътването.
 2. Отборите ще имат възможност да представят разработките си в Деня на отворените врати пред широка аудитория в рамките на 15 мин.
 3. Разработките ще могат да се публикуват в съответни списания. Журито се задължава да насочи отбора към подходящо списание, а менторът – да помогне за написването и оформянето на статията и изпращането й в списание (по преценка на отбора списанието може да е различно от препоръчаното от журито).
 4. Участниците отбелязват дейността си в автобиографиите си. Подобни дейности в екип и включващи голяма доза инициативност и новаторство все повече се ценят и търсят от работодателите.
 5. Първите два отбора, класирани от журито, получават съответно 600 лв. и 400 лв.
 6. Изненади

АДРЕС

Физически факултет
бул."Джеймс Баучър", 5
София 1164


КАРТА

КОНТАКТИ

Email: vd_pr@phys.uni-sofia.bg
Телефон: (02) 8161 727
Факс: (02) 962 52 76