Конкурс “Прибори за лабораторията”

 

Регламент

 

I Общи положения

 

“Прибори за лабораторията” е инициатива на Физическия факултет на СУ. Тя има за цел обновяването на съществуващите лабораторни упражнения и създаването на нови такива във Физическия факултет, и в същото време да се поощрят и подтикнат студентите към творческа извънаудиторна работа. В рамките на инициативата отбори от по трима – четирима студенти под ръководството на преподавател обединяват усилията си създаване на лабораторна установка или обновяване на вече съществуваща.

 

1. 1. Важни дати:

Крайна дата за предаване на готовите одобрени проекти – 23.04.2018 г.

Представяне на проектите в Деня на отворените врати – 28.04.2018 г.

 

Забележка: Представянето става пред широка публика от студенти, преподаватели и външни гости, дошли за Деня на отворените врати и се оценява от журито.

 

1.2. Изисквания към участниците в отборите:

Участници могат да бъдат

 1. Студенти или докторанти от Физическия факултет на СУ.
 2. Студенти от други факултети на СУ, обучаващи се в лабораториите на ФзФ

 

1.3 Изисквания към проектите:

 1. Допускат се проекти за упражнение, което може да се включи към утвърден в учебния план на ФзФ курс (или курс, воден от ФзФ за студенти от други факултети на СУ) с предвидени към него лабораторни упражнения. Ръководителят на съответната лаборатория писмено декларира, че при успешно завършен проект и препоръка от журито ще включи упражнението в практикума.
 2. Упражненията могат да бъдат изцяло нови, да заместват вече съществуващи или съществено да ги обновяват и/или автоматизират.
 3. Задължително заедно с разработеното упражнение се представя и упътване към него. Проекти без упътване към упражненията няма да се разглеждат от журито при крайното оценяване.
 4. Чисто компютърни упражнения не се допускат в съревнованието.
 5. Всеки проект има име.
 6. Финансират се максимум шест проекта. По изключение и по преценка на журито могат да се допуснат до осем проекта в случай на голям брой представени добри и равностойни проекти.

 

1.4 Изисквания към състава на отборите:

 1. Всеки отбор има капитан. Той се избира от участниците в отбора чрез консенсус. Ако не се стигне до консенсус изборът е с тайно гласуване.
 2. Всеки отбор има ментор. Менторът е преподавател във Физическия факултет. Задължение на организаторите е да осигурят подходящ ментор на всеки отбор.
 3. Отборите се състоят от максимум трима студенти/докторанти. Допускат се също групи от четирима студенти ако поне един от групата е първи курс бакалавър.
 4. Студентите, желаещи да работят по даден проект се регистрират в специално направената страница, където проектите са обявени.
 5. Студентите, желаещи да предложат свой проект могат да го направят до 10 ноември на страницата на състезанието. За тях също важат правилата от т.1 от изискванията за проекти. Ако отборът има нужда от допълнителни членове, то това става съгласно точка 4 от настоящите изисквания.
 6. Регистрацията в даден отбор се извършва до запълване на местата.
 7. Ако след запълване на местата в даден отбор все още има желаещи да се запишат в него, то след консултации с журито на тях могат да им се предложи да участват в други проекти

 

1.5 Изисквания към журито:

 1. Проектите се оценяват от жури, състоящо се от пет члена: председател – преподавател във Физическия факултет и четирима члена, от които двама преподаватели във Физическия факултет и двама студенти/докторанти във ФзФ
 2. Всеки преподавател във факултета има право да предлага членове на журито, както и да бъде предлаган. Същото важи и за студентите и докторантите във факултета
 3. Всеки един от споменатите в точка 2 има право да се самопредложи.
 4. Журито и председателят му се избират от Деканския съвет измежду предложените.

 

1.6 Финансиране на проектите:

 1. Всеки проект се финансира с до 500 лв. Финансирането може да стане директно или чрез предоставяне на материали и консумативи. Закупуването на необходимите средства става според наредбите на СУ.
 2. Отборите ще имат възможност да използват стругар, фрезист и оптик.

 

1.7 Награди и поощрения:

 1. На успешно реализираните в практикумите упражнения ще бъде поставена табелка, отбелязваща приноса на студентите от отбора. Същото ще бъде отбелязано и в упътването.
 2. Отборите ще имат възможност да представят разработките си в Деня на отворените врати пред широка аудитория в рамките на 15 мин.
 3. Разработките ще могат да се публикуват в съответни списания. Журито се задължава да насочи отбора към подходящо списание, а менторът – да помогне за написването и оформянето на статията и изпращането й в списание (по преценка на отбора списанието може да е различно от препоръчаното от журито).
 4. Участниците отбелязват дейността си в автобиографиите си. Подобни дейности в екип и включващи голяма доза инициативност и новаторство все повече се ценят и търсят от работодателите.
 5. Първите два отбора, класирани от журито, получават съответно 600 лв. и 400 лв.
 6. Изненади

 

2. Права и задължения на участниците

 

2.1 Права и задължения на участниците в отборите

 1. Всички участници в отбора имат еднакви права и задължения. Техният принос в отборната работа се смята за равностоен, освен ако писмено не се декларира друго. В този случай декларацията се подписва задължително от всички.
 2. Участниците се стремят да изпълняват задълженията, които са поели. В случай на системно неизпълнение на поетите задължения капитанът на отбора има право да отстрани даден участник.
 3. Участниците подписват декларация, че са запознати с правилата на безопасност
 4. Участниците са длъжни да спазват правилата за безопасност във ФзФ и да изпълняват нарежданията на капитана и ментора на отбора, отнасящи се до безопасността на труда.
 5. Всеки участник има право да напусне отбора. Това става писмено до капитана на отбора. В този случай не е необходимо участникът да изтъква конкретна причина.

 

2.2 Права и задължения на капитаните на отборите

 1. Капитанът е отговорен за цялостната организация на работа на отбора.
 2. Капитанът разпределя задачите и определя срокове.
 3. Капитанът съгласува и координира работата на отбора с ментора
 4. При системно неспазване на правилата за безопасност или неизпълнение на поставените задачи от страна на даден участник от отбора капитанът има право да го отстрани. Отстраняването става след консултации с ментора и писмено излагане на причините за отстранение.
 5. Капитанът има право да изисква включването на нов участник в отбора ако член на отбора бъде отстранен или се откаже.
 6. В случай на няколко кандидати за нови членове капитанът има решаваща дума кого да се приеме в отбора.
 7. Капитанът отговаря за представянето на проекта пред журито.
 8. Капитанът следи за безопасността.
 9. Ако капитанът системно не изпълнява задълженията си менторът събира отбора и заедно решават дали той да бъде отстранен от отбора или да бъде сменен като капитан. При необходимост се избира нов капитан. Решението се оформя писмено, като се изтъкват причините.

 

2.3 Права и задължения на менторите:

 1. Менторът е длъжен да се убеди, че предложеният проект е реализируем. В противен случай той предлага свой вариант или се отказва.
 2. Менторът разяснява правилата за безопасност при работа, и е длъжен да се убеди, че студентите ги познават и да следи за тяхното прилагане.
 3. Менторът следи отблизо хода на работа и се намесва, когато става въпрос за безопасността на отбора, когато отборът има нужда от напътствие или специфични умения.
 4. Менторът осигурява работно място на отбора, както и необходима апаратура: осцилоскопи, генератори, мултицети, поялници и др.

 

2.4 Права и задължения на журито и председателя му

 1. Участието в журито е чест.
 2. Задълженията на журито обхващат периода от избирането му до края на конкурса.
 3. Решенията на журито се взимат с мнозинство.
 4. При гласуване членовете на журито явно гласуват с “да” или “не”. Гласуване “въздържал се” не се допуска.
 5. Работата на журито се координира от председателя му.
 6. Журито се събира при необходимост и по решение на председателя му. Всеки член на журито има право да поиска събирането му.
 7. Журито се събира при нерешени и неясни въпроси. То е длъжно да вземе решение по тях и да информира писмено капитаните на отборите.
 8. В случай на необходимост от изменение на правилата на конкурса журито информира писмено за решението си капитаните и менторите на отборите. Ако до една седмица няма писмено възражение решението се счита за прието. Ако има възражение се провежда обща среща на журито с капитаните и менторите. Решенията от срещата се взимат с мнозинство от всички присъстващи и стават задължителни.
 9. Председателят оформя протокол за всяко събиране и решение. Протоколът се подписва от всички присъстващи членове на журито.
 10. Журито определя проектите, които се допускат до конкурса.
 11. Журито определя проектите, които могат да се внедрят след тяхната презентация.
 12. Журито класира проектите.
 13. В случаите от точка 10, 11 и 12 журито писмено излага становището си.
 14. За редовно се смята заседание на журито, в което участват най-малко трима участника. В случай на равенство на гласовете по даден въпрос за решаващ се смята гласа на председателя.
 15. Точка 14 не е в сила за случаите от точки 10, 11 и 12, когато журито трябва да е в пълен състав от пет човека.
 16. Всеки член на журито има право да се откаже. В такъв случай Деканският съвет избира негов заместник в срок от една седмица.

 

3. Представяне и оценяване на проектите

 

3. 1 Съдържание на представените проекти

Предложението трябва да бъде качено на страницата на конкурса и да съдържа следните елементи

 1. Име на проекта, капитан, участници и ментор с подписи на всички (копие в pdf формат).
 2. Представяне на проекта в рамките на максимално две стандартни машинописни страници. Надхвърлянето на този обем се смята за недостатък и води до занижаване на оценката.
 3. Представянето трябва да включва: обосновка защо се предлага ново упражнение или обновяването на старо, очакван краен резултат, логическо изложение на дейностите по изпълнение на проекта и тяхната взаимовръзка, таблица с разпределение на дейностите по време, таблица с конкретните задължения на всеки член на отбора, анализ на оригиналността и сложността на упражнението (сложност при направата му и сложност за работа със студенти). Сама по себе си сложността не е критерий, а трябва да съответства на нивото на студентите, за които е предназначена. Примери за таблици са представени в края на тази точка.
 4. Финансов план и необходими материали

 

Наименование на дейността

Начален срок на изпълнение

Краен срок на изпълнение

Очакван резултат от дейността

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Име на участника

задължение

Срок за изпълнение

Иван Иванич

Забиване на пирони

8.12.2017 – 31.12.2017

Вадене на пирони

31.12 2017 – 02.01. 2018

Изправяне на пирони

03.01.2018 – 03. 02.2018

Петър Петрович

 

 

 

 

 

Забележка: Таблиците не влизат в обема на двете страници за представяне.

 

3.2 Критерии за допускане на проектите до финансиране

 1. Целесъобразност – доколко упражнението е съобразено с дейността, тематиката на лабораторията, за която се предлага и нивото на студентите, които ще го правят
 2. Изпълнимост – доколко предлаганият проект е реален и по силите на колектива
 3. Оригиналност
 4. Качество и оформяне на представените материали за проекта:

 

3.3 Критерии за класиране на финансираните проекти:

 1. Съответствие на готовия проект с предложението;
 2. Завършеност на проекта и пригодност за непосредствено използване;
 3. Качество и количество на задачите, които могат да се изпълняват с представената установка;
 4. Качество на упътването към упражнението – яснота, изчерпателност, физичен език и точна терминология, конкретно и ясно дефинирани задачи и критерии за оценяване на студента;
 5. Външен вид и оригиналност на изпълнение;
 6. Представяне на проекта в рамките на Деня на отворените врати.

 

АДРЕС

Физически факултет
бул."Джеймс Баучър", 5
София 1164


КАРТА

КОНТАКТИ

Email: vd_pr@phys.uni-sofia.bg
Телефон: (02) 8161 727
Факс: (02) 962 52 76