ТемиОтбори

1. Проверка на закона на Ом. Определяне на специфичното съпротивление на метален проводник.

Идеята е да се конструиране на нов лабораторен макет за изпълнение на упражнението, който дава повече яснота за начина на свързване и измерване и също така дава възможност за самостоятелно свързване на схемите от студентите. 
Възможни подобрения: Измерване на съпротивлението по два метода – за точно измерване на тока и за точно измерване на напрежението.
Ментор: гл. ас. Гошо Гоев

2. Измерване на диелектричната проницаемост на диелектрични материали.

Упражнението трябва да позволява определянето на диелектричната проницаемост, която е свързана с поляризацията на веществото в електрично поле. 
- може да се използва методът на кондензатора (поставянето на диелектрик в междуелектродното пространство променя капацитета);
- може да се използва сравнение на дължината на стояща вълна по двупроводна линия, потопена в диелектрик с дължината на вълната във въздух (Лехерова система).
Ментор: доц. Васил Вълчев

3. Изследване на температурната зависимост на съпротивлението на метален проводник и полупроводник. Определяне на ширината на забранената зона на полупроводник.

Подобряване на условията на протичане на експеримента – скорост на загряване, изотермичност, точност на отчитане на температурата, използване на Пелтие елементи и др.
Ментор: гл. ас. Христо Илиев

4. Регистриране на космическо лъчение.

Ще се демонстрират основни свойства на първичното и вторично космично лъчение. Интензивност на високоенергетичната (твърда) и нискоенергетичната (мека) компонента. Ъглово разпределение на високоенергетичната компонента. Влияние на магнитното поле на Земята. Определяне на времето на живот на мюоните от ъгловата зависимост на интензитета и по-прецизно измерване по метода на задържаните съвпадения в лабораторията по Експериментална ядрена физика. 
Ментори: Проф. Венцислав Русанов, доц. Илко Русинов

5. Управление на 3D принтер за изработване на олекотени детайли с аерокосмическо приложение.

Упражнението е към курс от магистърска програма Аерокосмическо инженерство и комуникации. Идеята на упражнението е да се разработи методика за изработване на прости детайли с олекотена конструкция, за които след това да се създаде модел за 3D принтиране по капков метод. Да се използват софтуерни продукти с отворен код. 3D принтерът е наличен в лабораторията. 
Ментори: гл. ас. Марио Илиев и доц. Пламен Данков (консултант)

6. Определяне на съпротивлението на различни видове материали в зависимост от температурата посредством Уитстонов мост.

Задачата е да се конструира експериментална установка за измерване температурната зависимост на съпротивлемието на три различни по вид резистора (метален, полупроводников и силитов).
Ментор: гл. ас. Димитър Цанков

7. Автоматизирано математично махало.

Проектиране и разработка на прототип за автоматизация на учебен експеримент, целящ определяне периода на математично махало и построяване статистическо разпределение на измерените стойности. Автоматизацията ще се осъществява със светлинен сензор, Arduino микроконтролер и компютър. Получените данни ще се обработват от компютъра в реално време, като същевременно ще се представя графика на статистическото разпределение и пресмята средната стойност и дисперсията.
Ментор: гл. ас д-р Николай Зографов

8. Разработване на наносателитна учебна платформа.

Упражнението е към курс от магистърска програма Аерокосмическо инженерство и комуникации и Безжични мрежи и устройства. Идеята на упражнението е създаване на лабораторен макет, с който студентите да могат да се запознаят с основните технологии и компоненти, използвани за изграждане на наносателити, с методи и протоколите за комуникация и управление, както и с планиране на наносателитни научни мисии.
Ментори: гл. ас. Николай Зографов и доц. Пламен Данков (консултант) 

Отбори

Отбор 1: Fractal systems

Проект: Управление на 3D принтер за изработване на олекотени детайли с аерокосмическо приложение.

Участници:

1. Огнян Красимиров Петков - Капитан

2. Кирил Анастасов Михайлов

3. Елица Марио Илиева

4. Мария Петрова Петрова

5. Емилиян Стоянов Радев

Ментор: гл. ас. Марио Илиев

Отбор 2: HAL-SciTeam

Проект: Автоматизирано математично махало.

Участници:

1. Бела Мирославова Лилова

2. Деница Колева Георгиева

3. Валентин Олегов Делийски

Ментор: гл. ас. д-р Николай Николаев Зографов

Отбор 3: Оркестър без име

Проект: Регистриране на космическо лъчене.

Участници:

1. Борис Бурдин – Капитан

2. Расим Ерол Берким

Ментори: Проф. дфн Венцислав Русанов, доц. д-р Илко Русинов

Класиране

Приборите и на трите отбора предизвикаха интерес у публиката и журито. Обсъдени бяха начините на представяне на конструкциите за целите на лабораторните практикуми. Журито оцени уменията на участниците при създаването на показаните прибори, като отличи с I място отбор №2-HAL-SciTeam, а отбори №1 и №3 си разделиха II- то място.

АДРЕС

Физически факултет
бул."Джеймс Баучър", 5
София 1164


КАРТА

КОНТАКТИ

Email: vd_pr@phys.uni-sofia.bg
Телефон: (02) 8161 727
Факс: (02) 962 52 76